Selecteer een pagina

Politiek

Democratische politiek is bij uitstek een morele onderneming. Die is erop gericht het gewelds- en belastingmonopolie in dienst van de gerechtigheid te stellen, dat wil zeggen: in dienst van de bescherming van de rechten van burgers en de bevordering van de algemene belangen. Politieke ambtsdragers zijn vaak sterk moreel gemotiveerde personen. Niet zelden is ervaren onrecht de reden om politiek actief te worden. Altijd is het betrokkenen erom te doen iets voor de samenleving te betekenen.

Voor bestuursorganen is er alle reden om op een praktische, weloverwogen wijze te werken aan het borgen en bevorderen van integer handelen – niet alleen om individuele ambtsdragers te behoeden voor fouten en hen te beschermen tegen onrecht, maar ook om de kwaliteit en geloofwaardigheid van de (lokale) democratie op peil te houden.

Het basisprogramma van Governance & Integrity voor volksvertegenwoordigers en bestuurders kent een modulaire opbouw, die maatwerk mogelijk maakt. Desgewenst kunnen verdiepingsmodules worden toegevoegd. Naast trainingen en workshops biedt G&I ondersteuning in de periode rond verkiezingen en bij tussentijdse benoemingen, onder meer met persoonlijke risicoprofielgesprekken voor wethouders en gedeputeerden. Ook hebben wij ruime ervaring met ‘noodhulp’ bij (vermoedens van) schendingen. Meer weten? Neem dan contact op via onze secretariaat.

 

Het G&I-programma is stevig geworteld in de ervaringen die onze trainers en adviseurs de afgelopen jaren hebben opgedaan bij onze opdrachtgevers. Het programma volgt drie sporen. De eerste betreft het voorkomen van schendingen, waaronder ook vergissingen en misstappen. De tweede spoor gaat met name over de zorgvuldige proportionele handhandhaving bij (vermoedens van) schendingen en de derde spoor draagt bij aan het versterken van de morele oordeelskracht van individuele ambtsdragers en bestuursorganen.

Politieke ambtsdragers staan voortdurend voor zeer complexe morele beslissingen. Dat noopt tot het maken van nauwkeurige afwegingen, waarover vervolgens verantwoording moet kunnen worden afgelegd. Daarbij begeven politieke ambtsdragers zich op terreinen waarover nog weinig morele kennis voorhanden is die aan die weging richting kan geven, zoals kennis over specifieke rechten van burgers en de handelingsverplichtingen die daaruit voortvloeien.

Politieke ambtsdragers begaan relatief vaak kleine integriteitschendingen zonder het zelf te beseffen. Dit houdt verband met de extreem hoge eisen die aan hun integriteit worden gesteld. Als zij iets tegen (vermeende) schendingen willen doen, worden zij geconfronteerd met het feit dat de handhaving slecht is geregeld. Dan is zorgvuldig en proportioneel handhaven uiterst complex. De hier geschetste kwetsbaarheid wordt nog vergroot door een aantal in het oog springende fenomenen die binnen het politieke bedrijf van grote betekenis zijn: partijenconcurrentie, invloed van de media en soms ook een cynisch zelfbeeld.

In de afgelopen jaren heeft Governance & Integrity trainingen en adviesopdrachten uitgevoerd voor gemeenteraden en bestuurders in meer dan 70 gemeenten. Daarnaast verzorgen wij inhoudelijke bijeenkomsten voor Provinciale en Gedeputeerde Staten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de kring van Commissarissen van de Koning, griffiers-kringen en politieke partijen.

Stuk voor stuk organisaties die streven naar een rechtvaardige maatschappij, waar G&I keer op keer graag mee samenwerkt.

Binnenkort zijn er provinciale verkiezingen. Governance & Integrity (G&I) biedt provincies een vernieuwd startprogramma ‘Integriteit in de provinciale politiek’. Het bestaat uit drie onderdelen: risicoprofielgesprekken voor (kandidaat) gedeputeerden, een introductieavond integriteit voor de nieuwe staten, en een systeemanalyse politieke integriteit die de bestaande regelingen op uw provinciehuis tegen het licht houdt en aanbevelingen voor verbeteringen doet. Naast het startprogramma bieden wij nog andere diensten aan voor provincies die een actief integriteitsbeleid voeren. Zie verderop op de site.

In Nederland is G&I toonaangevend op het gebied van integriteitsadvies en -ontwikkeling. G&I werkt aan de integriteit van overheidsorganisaties over de hele wereld. Het programma politieke integriteit is stevig geworteld in de ervaringen die onze trainers en adviseurs de afgelopen jaren hebben opgedaan bij opdrachten voor provincies, waterschappen en gemeenten door heel Nederland.

Quickscan integriteitsrisico’s voor statenleden

Nieuwe maar ook ervaren statenleden zijn zich niet altijd bewust van de risico’s die zij lopen op het gebied van integriteit. Ze hebben niet zelden vragen of twijfels over het onderwerp of ontberen kennis ten aanzien van specifieke, wettelijke voorschriften. Lees meer…

Omgangsvormen college GS – ambtenaren

In de samenleving is er veel aan de hand op het gebied van omgangsvormen. Het is een vraagstuk dat zich vooral richt op de manier waarop er wordt leiding gegeven. De norm van wat als normaal wordt gezien is op dit punt aan het veranderen. Ook bestuurders worstelen hiermee: hoe dienen zij ‘om te gaan’ met ambtenaren? In deze sessie verkennen leden van het college GS de verschuiving van de norm en wordt toegewerkt naar een gedeelde nieuwe norm.

Training in morele oordeelsvorming

De kwaliteit van de besluitvorming kan worden versterkt door een training in morele oordeelsvorming. Een betere kwaliteit van de besluitvorming stelt gedeputeerde staten en provinciale staten in staat (nog meer) recht te doen aan alle betrokkenen.

Praktijksimulatie – omgang vermoeden schending

In de media zijn de afgelopen tijd meerdere voorbeelden breed uitgemeten waarbij er onzorgvuldig is gehandeld bij een vermoeden van een integriteitschending. Met enkel verliezers tot gevolg. In de praktijksimulatie verkennen statenleden hoe zij op een zorgvuldige wijze kunnen omgaan met een vermoeden van een integriteitschending.

Omgangsvormen provinciale staten

De afgelopen jaren zijn de omgangsvormen in de politiek onder druk komen te staan. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van de besluitvorming en van het aanzien en het vertrouwen in de politiek. In de sessie omgangsvormen krijgen de leden inzicht in waarom goede omgangsvormen van belang zijn, welke zaken in negatieve zin bijdragen aan de omgangsvormen en hoe er omgegaan wordt met ‘de waarheid’ (nepnieuws) in hun rol als volksvertegenwoordiger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Wijlhuize (trainer / adviseur) m.wijlhuizen@gi-nederland.com of met Noureddine Zarroy (trainer / adviseur / directeur Nederland) n.zarroy@gi-nederland.com.

Governance & Integrity biedt waterschappen die – rond de benoeming van nieuwe (hoog)heemraden, alsook in de eerste periode van de nieuwe (hoog)heemraad – aandacht willen besteden aan het thema integriteit een persoonlijk risicoprofiel aan dat aansluit bij de wettelijke verplichtingen. Het bestaat uit een combinatie van twee complementaire onderdelen, ieder met een eigen timing en doelstelling:

  • Onderdeel 1: Pre-benoemingstoets
  • Onderdeel 2: Post-benoemingsgesprek

 

Risicoprofiel gesprekken

Op verzoek van bestuurders ontwikkeld, in de praktijk bewezen en geëvolueerd.

Het door G&I ontwikkelde, persoonlijke risicoprofiel is jaren geleden gestart met een vraag vanuit de bestuurlijke praktijk: burgemeesters wilden wethouders in colleges helpen zichzelf te beschermen tegen te voorkomen risico’s. Bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het instrument in de praktijk in het afgelopen decennium zijn principes als proportionaliteit, privacy, passief kiesrecht en informatievoorziening aan de raad leidend geweest. Met behulp van de ervaringen van wethouders en burgemeesters is uiteindelijk het sandwich-model ontwikkeld. Twee gesprekken, twee verschillende delen, waarbij recht wordt gedaan aan burgers, wethouders en raad. G&I is expert op het gebied van risico’s scherp krijgen en het daaraan koppelen van passende, noodzakelijke, maar nooit overdreven maatregelen. Bovenstaande combinatie is uniek in Nederland en vindt ook steeds meer ingang onder (kandidaat) gedeputeerden en (kandidaat) hoogheemraden.

Professionals