Selecteer een pagina

Integriteit in de provinciale politiek

Binnenkort zijn er provinciale verkiezingen. Governance & Integrity (G&I) biedt provincies een vernieuwd startprogramma ‘Integriteit in de provinciale politiek’. Het bestaat uit drie onderdelen: risicoprofielgesprekken voor (kandidaat) gedeputeerden, een introductieavond integriteit voor de nieuwe staten, en een systeemanalyse politieke integriteit.

 

Persoonlijk risicoprofiel (kandidaat)- Hoogheemraden

Governance & Integrity biedt waterschappen die – rond de benoeming van nieuwe (hoog)heemraden, alsook in de eerste periode van de nieuwe (hoog)heemraad – aandacht willen besteden aan het thema integriteit een persoonlijk risicoprofiel aan dat aansluit bij de wettelijke verplichtingen.

Governance & Integrity Nederland

Governance & Integrity werkt in Nederland aan het versterken van integriteit bij de (semi-)overheid en in private ondernemingen met een publieke taak. Een
integraal en samenhangend integriteitsbeleid draagt eraan bij dat recht wordt gedaan aan allen met wie en voor wie een organisatie werkt. Het aantal integriteitsschendingen neemt af en de meldingsbereidheid neemt toe. Daardoor groeit het vertrouwen van burgers, medewerkers en andere betrokkenen. G&I Nederland heeft meer dan twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van overheidsorganisaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Persoonlijk risicoprofiel (kandidaat)- gedeputeerden

Governance & Integrity biedt provinciale staten die – rond de benoeming van nieuwe gedeputeerden, alsook in de eerste periode van de nieuwe gedeputeerde – aandacht willen besteden aan het thema integriteit een persoonlijk risicoprofiel aan dat aansluit bij de wettelijke verplichtingen. Het bestaat uit een combinatie van twee complementaire onderdelen, ieder met een eigen timing en doelstelling:

  • Onderdeel 1: Pre-benoemingstoets
  • Onderdeel 2: Post-benoemingsgesprek

 

Introductieavond Integriteit 

Tijdens de introductieavond integriteit, waar bij voorkeur niet alleen statenleden, maar ook commissieleden en gedeputeerden voor worden uitgenodigd, wordt het onderwerp politieke integriteit op een goede onderbouwde en inspirerende manier onder de aandacht gebracht. De gedachtewisseling kan worden ervaren als de eerste stap binnen een langer traject of als een grote stap voorwaarts op zichzelf.

 

​Systeemanalyse Politiek Integriteit

Het uitvoeren van een systeemanalyse politieke integriteit maakt duidelijk wat er binnen de provincie op politiek niveau aanwezig is aan integriteitsbeleid, procedures, functies, instrumenten en faciliteiten. Inzichtelijk wordt waar het politieke integriteitsysteem van de provincie achterblijft, wat wel en niet werkt en wat prioriteit verdient in het werken aan integriteit.  

Overheid

De Nederlandse overheid wordt gekenmerkt door een hoog niveau van integriteit. Werken aan die integriteit  is  een  kwestie  van  groot  onderhoud.  Integriteitsprogramma’s zijn  bedoeld  om  de fundamenten onder het bereikte integriteitsniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen.

Politiek

Democratische politiek is bij uitstek een morele onderneming. Die is erop gericht het gewelds- en belastingmonopolie in dienst van de gerechtigheid te stellen, dat wil zeggen: in dienst van de bescherming van de rechten van burgers en de bevordering van de algemene belangen. Politieke ambtsdragers zijn vaak sterk moreel gemotiveerde personen. Niet zelden is ervaren onrecht de reden om politiek actief te worden. Altijd is het betrokkenen erom te doen iets voor de samenleving te betekenen.

Zorg

De overheid en publieke dienstverleners in Nederland zorgen dagelijks voor een hoog niveau van preventieve en curatieve gezondheidszorg. Voor burgers is deze zorg vaak van vitaal belang. Of het nu gaat om jeugdzorg, thuiszorg,  ouderenzorg,  gezinszorg,  om  intramurale  of  extramurale  zorg,  om  zorg  in  een  ziekenhuis,  in  een verpleeghuis  of  psychiatrisch centrum:  goede,  beschikbare  zorg  voor  iedereen is  een  zaak  van  sociale rechtvaardigheid, die alle burgers raakt. Daarvoor zetten politici, bestuurders, managers en professionals zich in. Een  integere  zorgorganisatie  is  een  waarborg  voor  goede  zorg  voor  iedereen.

Onderwijs

Waar vroeger morele vragen binnen Nederlandse onderwijsinstellingen op de achtergrond raakte is er de laatste jaren steeds vaker sprake van een herleving van aandacht voor deze morele vragen. Dat heeft zowel betrekking op het bestuur van de onderwijsinstelling, de aandacht voor morele vragen waar leerkrachten en ondersteunende staf mee worstelen, als de invulling van de het morele leerproces van jonge mensen die onderwijs krijgen.