Selecteer een pagina

Open inschrijving trainingen

 

 • Open training Vertrouwenspersonen

 • Open training Morele Ordeelsvorming

 • Open training Proces Begeleider Moreel Beraad

 • Open training Ethisch Leiderschap

 • Open training Integriteitscoördinator

 

 

Open training Vertrouwenspersonen

Introductie (globale inhoud training):

Een medewerker die een integriteitsschending wil melden of met een moreel vraagstuk worstelt kan terecht bij een vertrouwenspersoon integriteit.

Tijdens de opleiding wordt aan deze twee aandachtsgebieden aandacht besteed: integriteitsschendingen en hoe om te gaan met morele vraagstukken. De opleiding werkt vanuit een duidelijke visie op hoe een integere organisatie is ingericht. Vertrouwenspersonen krijgen zicht op hun rol, plaats en verantwoordelijkheden binnen het integriteitssysteem en leren hoe zij optimaal kunnen samenwerken met andere integriteitsspecialisten in hun organisatie.

Op lesdagen zijn de ochtenden gereserveerd voor theoretische onderdelen, die nauwkeurig zijn afgestemd op de werkpraktijk. In de middagen wordt het geleerde toegepast in (gespreks-) oefeningen. Dat gebeurt aan de hand van concrete cases: een melding van een integriteitsschending, een klacht of een morele kwestie.

Eventueel benodigde voorkennis:

 • HBO- werk en denkniveau;
 • competenties:

integriteit, communicatieve vaardigheden, analytisch vermogen, inlevingsvermogen, organisatiebewustzijn, betrokkenheid, initiatief, zelfvertrouwen, samenwerken, visie- en overtuigingskracht.

Doelgroep:

 • De opleiding is bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen die voor integriteitskwesties – waaronder ongewenste omgangsvormen – te benaderen zijn. Er is plaats voor maximaal twaalf deelnemers.

Geformuleerde doelen van training:

Zij verwerven:

 • het herkennen van de verschillende soorten integriteitskwesties – wat valt onder ongewenst gedrag;
 • kennis over integriteit, de integere organisatie, de rollen en taken van de vertrouwenspersoon en die van andere integriteit-specialisten;
 • deskundigheid om medewerkers in de organisatie te ondersteunen bij het onderzoeken van morele vraagstukken;
 • kennis en vaardigheden om medewerkers goed te adviseren en hen te begeleiden bij zowel informele als formele trajecten als het gaat om een melding van een schending of een misstand.

Tijdsindicatie training (duur in uren) + doorlooptijd:

 • De studiebelasting bedraagt 16 uur exclusief reistijd.
 • Voorbereiding: 2 uur. De deelnemers krijgen van tevoren een huiswerkopdracht toegezonden.
 • Contacturen: 4 dagdelen à 3,5 uur verspreid over 2 dagen.
 • Doorlooptijd: een maand
 • De bijdrage voor deelname aan de opleiding Vertrouwenspersonen is € 900,00

Examen (hoe ziet dit eruit als er een examen plaatsvindt?): niet

 • De toetsing vindt plaats d.m.v. de inbreng n.a.v. de huiswerkopdrachten en de bijdrage tijdens de opleiding en de inzet in de praktijkopdrachten.

Is een eventuele persoonlijke intake nodig? Ja/Nee? Bij ja, hoe ziet dit eruit?

 • Dit gaat met behulp van een inschrijfformulier.

Certificering

 • Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

 

 

 

Open training Morele Oordeelsvorming

Introductie (globale inhoud training):

De Training Morele Oordeelsvorming (TMO) is gericht op de versterking van het zelfstandige morele oordeel van de professional. De deelnemers krijgen tijdens de training kennis en vaardigheden aangereikt waarmee zij de morele juistheid van het eigen handelen en eigen beslissingen op een nauwkeurige en methodische wijze kunnen onderzoeken. De praktische methodiek (het 7-stappenmodel) stelt hen in staat deel te nemen aan een moreel beraad.

Eventueel benodigde voorkennis:

 • n.v.t.

Doelgroep:

 • Medewerkers en leidinggevenden

Geformuleerde doelen van training:

 • Versterkt het zelfstandige morele oordeel van alle deelnemers;
 • Biedt alle deelnemers de basiskennis en de basisvaardigheden die nodig zijn om te onderzoeken of een voorgenomen (of uitgevoerde) handeling of beslissing moreel juist is (of was);
 • Stelt alle deelnemers bovendien in staat te participeren in een moreel beraad.

Tijdsindicatie training (duur in uren) + doorlooptijd:

 • Twee dagdelen

Examen (hoe ziet dit eruit als er een examen plaatsvindt?):

 • n.v.t.

Is een eventuele persoonlijke intake nodig? Ja/Nee? Bij ja, hoe ziet dit eruit?

 • n.v.t.

Kan de training zowel fysiek als online worden aangeboden?

 • Ja, de training kan fysiek maar zeker ook online worden aangeboden.

Nettoprijs (inclusief BTW, inclusief korting 15%)

 • 275,- euro

 

 

 

Open training Proces Begeleider Moreel Beraad

Introductie (globale inhoud training):

Bij het inrichten van een moreel leerproces in uw organisatie vormt het moreel beraad een onmisbare schakel in het verankeren en waarborgen van dat morele leerproces. Het doel van de opleiding begeleider moreel beraad is om medewerkers uit de eigen organisatie te kunnen ondersteunen bij moeilijke beslissingen. De procesbegeleider  begeleidt  hen  bij  het  onderzoeken van één of meer lastige beslissingen uit de werkpraktijk aan de hand van een zevenstappenmodel. Daarnaast is het moreel beraad de belangrijkste bron voor het ontwikkelen van morele kennis voor de organisatie als geheel.

Het programma bestaat uit 6 dagdelen (exclusief tijd die nodig is voor afnemen examen) die steunen op drie pijlers:

 • theoretische onderdelen, die nauwkeurig zijn afgestemd op de werkpraktijk,
 • Er wordt geoefend met het begeleiden van en moreel onderzoek aan de hand van concrete cases,
 • Er wordt geoefend in de eigen organisatie.

Eventueel benodigde voorkennis:

 • Voorwaarde is dat de deelnemers de training morele oordeelsvorming, de training integer handelen of de training beroepsethiek en morele oordeelsvorming hebben gevolgd.

Doelgroep:

 • De opleiding tot procesbegeleider Moreel Beraad is bedoeld voor mensen die belangstelling hebben voor het begeleiden van morele beraden binnen hun organisatie.

Geformuleerde doelen van training:

 • kan het moreel beraad plaatsen in de context van de beroepsethiek, de integere organisatie en het integriteitsbeleid van de eigen organisatie.
 • heeft een goede kennis van de methode morele oordeelsvorming (7 stappenplan) en kan deze vaardig hanteren.
 • kan het moreel beraad deskundig begeleiden:

kan de deelnemers brengen tot een inzichtelijke weging en een eenduidige conclusie in een ingebrachte casus.

 • Kan een veilige sfeer creëren waarin iedereen tot zijn/haar recht komt.

Tijdsindicatie training (duur in uren) + doorlooptijd:

 • Studiebelasting: 6 dagdelen van 3,5 uur (plus huiswerk en zelfstudie), exclusief tijd die nodig is voor afnemen examen.
 • Doorlooptijd: een periode van een half jaar.
 • De bijdrage voor deelname aan de opleiding: € 1.760,00 per persoon (vrijgesteld van btw).

Examen (hoe ziet dit eruit als er een examen plaatsvindt?):

 • De opleiding wordt afgerond met het, onder supervisie, begeleiden van een moreel beraad in je eigen organisatie, dat geldt als een proeve van bekwaamheid.

Is een eventuele persoonlijke intake nodig? Ja/Nee? Bij ja, hoe ziet dit eruit?

 • Een kennismakingsbijeenkomst van 2 uur waarin het programma besproken wordt en vragen gesteld kunnen worden.
 • Inschrijffomulier.

 

 

 

Open training Ethisch Leiderschap

Introductie (globale inhoud training):

Integriteit is van groot belang voor alle overheidsdiensten in een rechtstaat. De leidinggevende speelt hierbij, een essentiële rol. De term ethisch leiderschap onderschrijft de cruciale rol van leidinggevenden en gaat de verbinding tussen integriteit, ethiek en leidinggeven. Ethisch leiderschap combineert integer leiderschap (waarbij de focus ligt op de beslissingen en handelingen van de leidinggevende zelf) met leidinggeven aan de integriteit van de organisatie (waarbij de focus ligt op het beïnvloeden van beslissingen en het gedrag van anderen). Ethisch leiderschap is missie gedreven leiderschap met oog voor gerechtigheid, richtinggevende beginselen en de conflicten die daartussen kunnen ontstaan, maar ook met oog voor kwetsbaarheden, risico’s en morele gevaren. Een ethisch leider spant zich in voor de bescherming van medewerkers tegen verleidingen, beschuldigingen en schendingen, is reflexief over het eigen gedrag en in staat tot het voeren van het goede gesprek daarover met anderen- medewerkers, collega-leidinggevenden en hoger management. 

Eventueel benodigde voorkennis:

 • Het zijn van leidinggevende is voldoende.

Doelgroep:

 • Leidinggevenden

Geformuleerde doelen van training:  

 

 

Denken

Ontwikkelen van kennis over integriteitmanagement en ethisch leiderschap; kennismaken met nieuwe   inzichten  op dit gebied, steeds gecombineerd met de kernwaarden, missie en bevoegdheden van de eigen organisatie; 

 

Doen

 Het in gezamenlijkheid verder ontwikkelen van praktische kennis en vaardigheden die ethisch leidinggevenden in staat stellen om (beter) over ethische kwesties in gesprek te komen met hun medewerkers en om te gaan met tal van sterk uiteenlopende situaties uit de dagelijkse praktijk; 

 

 

Team

 Het versterken van onderlinge collegialiteit tussen leidinggevenden, die hen in staat stelt gezamenlijk op te trekken, elkaar te steunen, collegiaal aan te spreken en bijvoorbeeld één gezamenlijke lijn te trekken;

 

Plan

Inzicht in verdere ontwikkelpunten voor de leidinggevenden individueel (persoonlijke ontwikkeldoelen), voor het team en voor de organisatie (organisatie ontwikkeldoelen). 

 

Tijdsindicatie training (duur in uren) + doorlooptijd:  

 • Het te programma bestaat uit vier dagdelen;
 • De bijdrage voor deelname aan de opleiding: € 635,- per persoon (vrijgesteld van btw).
 • De bijdrage voor de optionele de-briefing bedraagt € 160,- per cursist (vrijgesteld van btw)

 Examen (hoe ziet dit eruit als er een examen plaatsvindt?):

 • Optioneel: Het traject kan afgesloten worden met een de-briefing waarin cursisten worden aangezet tot en ondersteund in het vertalen van de opgedane kennis en vaardigheden in een persoonlijk actieplan.
 • Dit wordt vooraf gegaan door 3 uur huiswerk.

 Is een eventuele persoonlijke intake nodig? Ja/Nee? Bij ja, hoe ziet dit eruit?

 • Eerst dient een inschrijfformulier ingevuld te worden
 • Daarna vindt een telefonisch of videobel gesprek plaats

 

 

 

Open training Integriteit Coördinator

Introductie (globale inhoud training):

G&I biedt een modulair, praktijkgericht opleidingsprogramma voor integriteitscoördinatoren. Aanstaande coördinatoren worden voorbereid om in de volle breedte ondersteuning te bieden: niet alleen nadat een vermoeden van een schending is gerezen, maar ook als het gaat om het voorkomen van schendingen; het verbeteren van en handhaven op regels en het beschermen tegen verleidingen en het daadwerkelijk terugdringen van schendingen in de uitvoering. Daarnaast leren deelnemers het moreel leerproces aan te sturen; leiding te geven aan integriteitsaspecten in het werk en het op structurele wijze omgaan met morele vraagstukken van elke dag. Het integriteitssysteem van de eigen organisatie wordt als basis voor de eigen studie gebruikt. De leergemeenschapssessies ondersteunen daarbij.

De opleiding is in 4 delen opgedeeld en bestaat uit 7 modules:

A: Introductie:

 • Module 1 introductie integriteitssystemen,

B: De handhaving praktijk:

 • De preventieve cyclus,
 • Het repressieve apparaat,

C: Het morele leerproces

 • Het morele leerproces deel 1,
 • Het morele leerproces deel 2,

D: Strategieën van integriteit.

 • Systeemanalyse,
 • Communicatiestrategieën.

 

Eventueel benodigde voorkennis:

 • Van de organisatie wordt een actieve ondersteuning van de deelnemer aan de opleiding verwacht.
 • HBO- denk en werkniveau.

Doelgroep:

 • De opleiding is bedoeld voor functionarissen die in de organisatie al een centrale rol spelen in de ontwikkeling en implementatie van het integriteitsbeleid of die deze rol op zich moeten gaan nemen.

Geformuleerde doelen van training:

 • Een basisanalyse van het bestaande integriteitsysteem uit te voeren en een daarop aansluitend werkplan op te stellen om het integriteitsysteem te verbeteren.
 • De gedragscode op te stellen of deze te herzien.
 • Een workshop uit te voeren om de kwetsbaarheden in een proces in kaart te brengen.
 • De risicoanalyse als instrument leren inzetten en begeleiden en de aanbevelingen kunnen implementeren.
 • Verbeteringen aanbrengen in het deel van het systeem dat vermoedens van schendingen beoordeeld en behandeld.
 • Adviseren in alle fases van het behandelen van vermoedens van schendingen.
 • Het initiëren, organiseren en installeren van een moreel leerproces.
 • Ontwikkelen van interne en externe communicatiestrategieën voor het omgaan met integriteitskwesties van de organisatie.
 • Uzelf zien als expert, consultant en change agent.

Tijdsindicatie training (duur in uren) + doorlooptijd:

 • Het programma combineert 18,5 lesdagen met een gefaciliteerde leergemeenschap (7 dagdelen) en een aantal specifieke werkplekopdrachten.
 • De studenten ontvangen bij aanvang van de cursus een studiehandreiking en een syllabus met artikelen en handreikingen.
 • De bijdrage voor deelname aan de opleiding Coördinator Integriteit bedragen €7.295,= (vrijgesteld van BTW)

Examen (hoe ziet dit eruit als er een examen plaatsvindt?):

 • Voor iedere module krijgt de student een certificaat als deze met goed gevolg is afgelegd. De student rondt de opleiding af met een verslag over de organisatieopdracht, een paper en een presentatie in de eigen organisatie. Als alle modules en de eindopdracht met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de deelnemer het diploma coördinator integriteit.

Is een eventuele persoonlijke intake nodig? Ja/Nee? Bij ja, hoe ziet dit eruit?

 • Een kennismakingsbijeenkomst van 2 uur waarin het programma besproken wordt en vragen gesteld kunnen worden.
 • D.m.v. een inschrijfformulier.